ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Các yêu cầu khi tham gia chương trình

1.1 Thông tin đăng ký

Để phục vụ cho việc đăng ký tham gia Chương Trình, Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết sẽ cung cấp bất kỳ thông tin nào được BYE BÉO yêu cầu và sẽ đảm bảo các thông tin đó là đúng, chính xác, và đầy đủ. 

Bất kỳ trường hợp cung cấp thông tin sai lệch hoặc không chính xác nào cho BYE BÉO sẽ là cơ sở để BYE BÉO đơn phương chấm dứt Hợp Đồng hoặc quan hệ hợp tác với Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết. BYE BÉO có toàn quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối đăng ký của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết, và việc chấp nhận hoặc từ chối đăng ký này có thể không cần có lý do.

1.2 Giấy phép hạn chế

Nếu Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết được chấp thuận tham gia vào Chương Trình, trong thời hạn có hiệu lực của Thỏa Thuận này, BYE BÉO cấp cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết quyền thể hiện Đường Link Tiếp Thị Liên Kết trên Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết bằng chi phí của mình, và quyền này được cấp trên nguyên tắc không độc quyền, không được chuyển giao, có thể bị hủy bỏ bởi BYE BÉO, và chỉ dành cho mục đích phục vụ việc tham gia vào Chương Trình của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết.

1.3 Điều kiện tham gia Chương trình

Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết phải được đăng tải công khai và truy cập được thông qua thông tin được cung cấp ở đơn đăng ký tham gia Chương Trình của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết. Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết sẽ không đủ điều kiện tham gia, và BYE BÉO có thể hủy việc tham gia Chương Trình của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết nếu Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết có chứa bất kỳ Nội Dung Cấm vi phạm pháp luật Việt Nam hoặc nội dung khác mà BYE BÉO cho là không phù hợp. Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết có thể bao gồm kênh mạng xã hội và website (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, website/blog, Facebook) khi có chấp thuận của BYE BÉO (“Mạng Xã Hội Được Duyệt”). Mạng Xã Hội Được Duyệt phải (i) không chứa nhãn hiệu, tên, hoặc logo của BYE BÉO, hoặc thể hiện thông tin gây hiểu lầm.

2. Phí hoa hồng và Điều khoản sử dụng

2.1 Mức phí hoa hồng

Các loại phí mà BYE BÉO sẽ chi trả cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết trong một tháng bất kỳ (“Phí Hoa Hồng”) sẽ được tính theo mức được thể hiện ở website của Chương Trình hoặc theo thỏa thuận riêng bằng văn bản giữa các Bên (“Mức Phí Hoa Hồng”).

2.2 Cách tính phí hoa hồng

Phí Hoa Hồng cho một tháng bất kỳ sẽ được tính dựa trên (a) Ngân Sách Được Thông Qua; hoặc (b) Giá Trị Giao Dịch Thành Công Thuần nhân với Mức Phí Hoa Hồng, tùy trường hợp nào nhỏ hơn. Tất cả Phí Hoa Hồng được thanh toán cho, hoặc nhận bởi, Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết đã bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có). Đối tác liên kết sẽ có trách nhiệm tự đóng thuế nếu có phát sinh, BYE BÉO không chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cho Đối tác.

2.3 Chi trả tối thiểu

 • (a) Phí Hoa Hồng được thanh toán cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết sẽ được cộng vào Số Dư Tài Khoản của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết theo định kỳ hàng tháng.
 • (b) BYE BÉO sẽ chi trả Số Dư Tài Khoản cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết theo định kỳ hàng tháng, với điều kiện là Số Dư Tài Khoản vào ngày thanh toán đạt mức chi trả tối thiểu 500.000 VNĐ hoặc giá trị tương đương bằng ngoại tệ (“Chi Trả Tối Thiểu”).
 • (c) Nếu Số Dư Tài Khoản của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết dưới mức Chi Trả Tối Thiểu trong một giai đoạn nhất định, BYE BÉO bảo lưu quyền tạm ngừng thanh toán khoản tiền có liên quan cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết cho đến kỳ thanh toán mà Số Dư Tài Khoản của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết đạt mức Chi Trả Tối Thiểu.

2.4 Thanh toán

Theo Mục 3.3, BYE BÉO sẽ kiểm tra và duyệt Phí Hoa Hồng phải thanh toán và sẽ chi trả cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết trong vòng ba mươi (30) ngày lịch kể từ ngày khoản thanh toán được duyệt trên hệ thống. Số Phí Hoa Hồng được BYE BÉO duyệt là khoản phí cuối cùng, có hiệu lực áp dụng.

2.5 Thuế

Mỗi bên chịu trách nhiệm chi trả tất cả các khoản thuế của mỗi Bên liên quan đến Thỏa Thuận này. Nếu pháp luật liên quan có yêu cầu BYE BÉO phải khấu trừ bất kỳ khoản thuế nào từ các khoản tiền phải trả cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết, BYE BÉO sẽ khấu trừ khoản tiền thuế phải thanh toán và cung cấp cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết hóa đơn hoặc tài liệu chứng minh việc khấu trừ/nộp thuế. Nếu Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết có trụ sở ngoài Lãnh Thổ, các bên đồng ý rằng các dịch vụ được cung cấp bởi Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết được thực hiện toàn bộ ngoài Lãnh Thổ.

2.6 Khoản bồi hoàn

BYE BÉO sẽ không chi trả Phí Hoa Hồng và bảo lưu quyền cấn trừ hoặc thực hiện việc bồi hoàn cho BYE BÉO đối với các giao dịch đã được thanh toán. Các giao dịch này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • (a) các giao dịch không thỏa điều kiện để được xem là Giao Dịch Thành Công.
 • (b) giao dịch gian lận được phát hiện thủ công hoặc thông qua hệ thống của BYE BÉO;
 • (c) giao dịch thực hiện thông qua sự thông đồng trên cơ sở Người Bán có liên quan đến Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết hoặc Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết mua Sản Phẩm thông qua Đường Link Tiếp Thị Liên Kết;
 • (d) giao dịch bị hủy bỏ, không hoàn tất, bị trả hàng hoàn tiền theo chính sách của BYE BÉO;
 • (e) giao dịch mua hàng ở BYE BÉO nhằm mục đích bán lại;
 • (f) giao dịch được thực hiện thông qua Đường Link Tiếp Thị Liên Kết được đặt ở Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết có chứa bất kỳ Nội Dung Cấm nào.

3. Trách nhiệm của BYE BÉO

3.1 Hành xử trong kinh doanh

Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ không giao kết hợp đồng ràng buộc BYE BÉO hoặc đưa ra các tuyên bố hoặc bảo đảm thay mặt BYE BÉO. Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi không phù hợp, sai trái, gây nhầm lẫn, mang tính lừa dối, hoặc lừa đảo. Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ không quảng cáo các chất, dịch vụ, sản phẩm, hoặc tài liệu/nội dung vi phạm luật có liên quan. BYE BÉO sẽ có toàn quyền và thẩm quyền để yêu cầu gỡ bỏ bất kỳ nội dung, tài liệu, hoặc thông tin được đặt hoặc thể hiện bởi Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết trong quá trình thực hiện Thỏa Thuận này và Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ ngay lập tức thực hiện theo yêu cầu của BYE BÉO.

3.2 Tuân thủ quy định pháp luật và Điều khoản dịch vụ

Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ đảm bảo Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết và việc đặt Đường Link Tiếp Thị Liên Kết tuân thủ tất các các quy định pháp luật trong các lãnh thổ mà Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết có trụ sở hoặc cung cấp sản phẩm/dịch vụ, Điều Khoản Dịch Vụ, và các tiêu chuẩn/điều kiện khác theo yêu cầu của BYE BÉO (bao gồm giới hạn về nội dung, điều kiện kỹ thuật, yêu cầu về bảo mật, yêu cầu về trải nghiệm của người dùng, và yêu cầu liên quan đến hình ảnh của BYE BÉO trên phương tiện thông tin đại chúng).

3.3 Các hành động bị cấm

Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ không thực hiện, và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện các việc sau đây:

 • (a) sử dụng email quảng cáo để quảng bá cho BYE BÉO mà không được BYE BÉO chấp thuận trước bằng văn bản;
 • (b) sử dụng robot hoặc các công cụ thao tác tự động, hoặc yêu cầu tìm kiếm được thực hiện thông qua hệ thống máy móc hoặc phần mềm;
 • (c) sử dụng dịch vụ tối ưu kết quả tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm mang tính lừa đảo để tạo hoặc che dấu lượt xem, tìm kiếm, nhấp chuột, hoặc chuyển đổi người dùng mang tính lừa gạt hoặc không có giá trị;
 • (d) dùng bất kỳ từ khóa tối ưu kết quả tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm và các truy cập quảng cáo dựa trên từ khóa khác sử dụng thương hiệu BYE BÉO hoặc các nhãn hàng riêng của Nền Tảng BYE BÉO (nói cách khác, “BYE BÉO” và các từ khác có thể gây nhậm lẫn là BYE BÉO phải được xem như là một từ khóa phủ định) mà không được BYE BÉO chấp thuận trước bằng văn bản;
 • (e) sử dụng bất kỳ phương tiện tự động hoặc hình thức thu thập thông tin từ các nguồn thông tin công cộng hoặc các phương pháp thu thập thông tin khác để đăng nhập, thao tác, thu thập, hoặc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của BYE BÉO, bao gồm logo, hình ảnh chủ đạo, tài liệu sáng tạo, và các Thông Tin Mật khác dù là trong hay ngoài Nền Tảng;
 • (f) áp dụng Đường Link Tiếp Thị Liên Kết ở Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết có chứa Nội Dung Cấm, hoặc ở các trang torrent hoặc xem nội dung trực tuyến;
 • (g) quảng cáo Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết thông qua bất kỳ kênh mạng xã hội nào của BYE BÉO;
 • (h) (khi Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết là một mạng lưới Tiếp Thị Liên Kết) giao công việc cho một mạng lưới tiếp thị liên kết khác với tư cách là Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết phụ; hoặc
 • (i) bao gồm bất kỳ xổ số hoặc rút thăm trúng thưởng trong Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết.

3.4 Cookies

Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết cam kết sẽ chỉ đặt cookies khi Đường Link Tiếp Thị Liên Kết có thể thấy được trên Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết và người dùng nhấp chọn một cách tự nguyện và có chủ ý. Việc sử dụng các lớp, add-ons, iFrames, pop-up, pop-under, site-under, quảng cáo tự động chuyển hướng người dùng đến Nền Tảng mà không có sự tương tác hoặc thao tác của người dùng (vd: nhấp hoặc chạm), cookie droping, postview technology, quảng cáo gây nhầm lẫn dẫn đến nhấp chọn do nhầm lẫn, sẽ không được cho phép và tuyệt đối bị cấm. Quảng cáo dẫn đến việc cài đặt do ép buộc (bao gồm việc tự động tải/chuyển hướng mà không được người dùng cho phép) ứng dụng BYE BÉO là hành vi bị cấm tuyệt đối.

4. Quyền và nghĩa vụ của BYE BÉO

4.1  Nền tảng

BYE BÉO sẽ vận hành và đảm bảo hoạt động của Nền Tảng. Sẽ không có thay đổi nào liên quan đến chức năng và tính năng của Nền Tảng làm ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thi hành của Thỏa Thuận này.

4.2  Quyền huỷ, từ chối, gỡ bỏ

BYE BÉO bảo lưu quyền xem xét bất kỳ Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết nào cũng như bất kỳ tài liệu liên quan nào do Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết đệ trình. Nếu, theo toàn quyền quyết định của BYE BÉO: (i) bất kỳ Đơn vị Tiếp Thị Liên Kết hoặc Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ của Nền Tảng, (b) Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết vi phạm hoặc khuyến khích việc vi phạm bất kỳ luật áp dụng nào, (c) Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết vi phạm nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này, (d) BYE BÉO tin rằng bất kỳ Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết nào có thể làm cho BYE BÉO chịu trách nhiệm hình sự, dân sự, hoặc hành chính, hoặc (e) bất kỳ Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết nào là hoặc chứa Nội Dung Cấm, BYE BÉO sẽ thực hiện một hoặc một số các biện pháp sau:

 • a) yêu cầu gỡ bỏ ngay lập tức các Đường Link Tiếp Thị Liên Kết và/hoặc Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết;
 • b) yêu cầu Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sữa chữa vi phạm hoặc việc không tuân thủ trong một khoảng thời gian cụ thể;
 • c) đối với mỗi vi phạm, áp dụng một khoản bồi thường hoặc Khoản Bồi Hoàn cho Shope từ Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết, nhưng bất kỳ các khoản buồi thường hoặc Khoản Bồi Hoàn nào cũng sẽ không miễn trừ Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết khỏi các nghĩa vụ nếu khoản lỗ của BYE BÉO vượt quá khoản buồi thường hoặc Khoản Bồi Hoàn mà Đơn Vị khoản buồi thường hoặc Khoản Bồi Hoàn trả cho BYE BÉO theo Khoản này; hoặc
 • d) hủy bỏ Thỏa Thuận này.

4.3 Thay đổi điều và Khoản điều kiện

BYE BÉO có thể, bằng quyền quyết định của mình, cập nhật, sửa đổi, hoặc thay đổi, hoặc chỉnh sửa các Điều Khoản và Điều Kiện này và Điều Khoản Dịch Vụ. Nếu BYE BÉO cập nhật, điều chỉnh, và/hoặc thay đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này và Điều Khoản Dịch Vụ của Nền Tảng, BYE BÉO sẽ có nỗ lực hợp lý để thông báo cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết về các cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa đó, bao gồm thông qua việc công bố các Điều Khoản và Điều Kiện và Điều Khoản Dịch Vụ đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa trên website của Nền Tảng, thông qua email, hoặc công cụ nhắn tin (nếu áp dụng). Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ truy cập Nến Tảng thường xuyên hoặc theo định kỳ để tham khảo các cập nhật và thông báo có liên quan. Các Điều Khoản và Điều Kiện và Điều Khoản Dịch Vụ đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải công khai. Bằng việc tiếp tục sử Dụng Đường Link Tiếp Thị Liên Kết, Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết đồng ý chịu sự điều chỉnh của các Điều Khoản và Điều Kiện cũng như Điều Khoản Dịch Vụ đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa. Nếu Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết không chấp nhận sự điều chỉnh của các Điều Khoản và Điều Kiện cũng như Điều Khoản Dịch Vụ đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa, Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết phải chấm dứt Thỏa Thuận này.